Informace Carli Haekkerup, která zadává informace do datábaze výsledků u zdravotního programu HCM u koček na PawPeds

21.08.2012 10:32

Zde najdete přeložené informace Carli Haekkerup (dobrovolnice, která zadává informace do databáze výsledků u zdravotního programu HCM u koček na PawPeds týkající se procedury zadávání výsledků. Pod překladem je uvedena i anglická verze Carli, kterou uvedla na facebooku ve skupině NFC HCM DNA Research Updates and Info. (uzavřená mezinárodní skupina o HCM týkající se norských lesních koček)

ČESKÝ PŘEKLAD

V průběhu několika posledních dní jsem obdržela několik požadavků o vysvětlení, jak funguje zveřejňování testů HCM na Pawpeds a došla jsem k názoru, že bylo užitečné ostatní informovat o tom, jak se zadávání provádí, aby se zabránilo zbytečným nedorozuměním.

Než začnu popisovat všechny postupy, je nutné zmínit, že HCM  formulář s jehož hodnotami má veterinární lékař pracovat, stejně tak jako hodnoty samotné, které určují stav pacienta týkající se HCM: normal, mild, medium nebo severe (normální, mírný, střední, pokročilý), dále způsob sonografického vyšetření, toto vše bylo stanoveno Jensem Haggstromem  (pozn. švédský kardiolog) s pomocí i bez pomoci Ulriky. Teď již k tomu, jak to vypadá, když jsou k nám zaslány výsledky:


Veterinární lékař provede vyšetření, majitel pak podepíše formulář, ve kterém lékař vyplní naměřené hodnoty a který pak zašle na Pawpeeds. Po přijetí jsou formuláře rozdělovány podle plemen vyšetřených koček a zasílány dále pověřeným osobám, které zadávají výsledky do tabulky, informace jsou pak zaslány osobě, která výsledky zadá do online databáze. V momentě, kdy pověřená osoba zadává výsledky do tabulky, kontroluje formuláře, zda naměřené hodnoty a ostatní náležitosti odpovídají hodnotám, které určil Jens Haggstrom.

 

Proč? Abychom měli jistotu, že ať už výsledky přijdou od kteréhokoliv veterinárního lékaře, jsou zpracovány v souladu se standardem zpracovaným Jensem Haggstromem. Pokud je výsledek odlišný od standardu, je zaslán Mishe Peersman, která zkontroluje, zda je možné výsledky zanést do tabulky, případně se na výsledky podívá také Jens. Pokud Mischa posoudí výsledky, výsledky jsou od standardu odlišné hodně, zasílá  tyto výsledky Jensovi pro posouzení. V případě že Jens usoudí, že je něco špatně, kontaktuje veterinárního lékaře, který výsledky zaslal, a požádá ho o vysvětlení.


Proč to probíhá takto? V minulosti bylo zjištěno, že i když všichni veterinární lékaři, kteří vstoupí do programu, ví přesně, jaké jsou standardy které Jens stanovil již v samotném začátku programu (a v průběhu času několikrát upravil), aby zajistil srovnatelnost veškerých testů, ať už vyšetření provádí kterýkoliv veterinární lékař. Pokud veterinární lékař pokračuje ve vyplňování špatných hodnot, (například uvádí HCM normal u hodnot, kdy měl označit HCM mild, může být odebrán ze seznamu veterinárních lékařů programu. V minulosti se již takové případy staly, a mohou přibývat.

Aby došlo k naprosté transparentnosti, POUZE Jens je oprávněn posoudit, zda jsou výsledku v limitu, nebo mimo limit a je to pouze Jens, který může rozhodnout, zda veterinární lékař nadále zůstane v seznamu veterinářů anebo ho ze seznamu vyloučí, dokud lékař nepřehodnotí způsob provádění testů a výsledků.


Jedinou alternativou k výše zmíněným postupům by mohl být pouze takový postup, že Jens zkontroluje VŠECHNY zaslané výsledky předtím, než budou zařazeny do tabulky a databáze. Toto ale není možné vzhledem k obrovskému množství prováděných HCM testů během každého měsíce.

V současné době se o testy stará 10 lidí, kteří je kontrolují předtím, než jsou zařazeny do jednotlivých listů, a které nám pak zasílají pro zveřejnění do online databáze. Informace pro ty, kteří nemají nějaký čas žádnou odezvu týkající se zveřejnění jejich testů: je to proto, že lidé, kteří testy kontrolují, je vyjmuli a zaslali Jensovi k jeho individuálnímu posouzení, dělají pouze svou práci a řídí se hodnotami, které jim Jens stanovil.


Pevně doufám, že tyto informace vysvětlily některé otázky, které lidé mohou mít k postupu zveřejňování výsledků HCM na Pawpeeds. Pokud informace nejsou dostačující, neváhejte mne prosím kontaktovat s jakýmikoli dotazy a my se budeme snažit je dostatečně zodpovědět. Pokud chcete, můžete samozřejmě také poslat dotaz přímo Ulrice nebo Mische, jsem si jistá, že vám také pomohou, jak nejlépe budou vědět.

 

KDO JE JENS HAGGSTROM

Jens Haggstrom se narodil a vyrůstal v Uppsale, Švédsko, kde také dokončil vzdělání veterinárního lékařství 1990. V roce 1996 dokončil doktorát na téma nedomykavost mitrální chlopně u psů.Stal se docentem v Uppsale roku 2000, a v roce 2003 se stal řádným profesorem vnitřního lékařství. Jens Haggstrom je autorem a spoluautorem mnoha originálních prací v mezinárodním měřítku distribuovaných časopisů, sborníků a kongresových kapitoly v učebnicích, včetně 2000 a 2005 edice ETTINGER a Feldmana "Učebnice veterinárního Internal Medicine".Jeho hlavní zájmy v oblasti výzkumu se týká mitrální chlopně u psů, patofyziologii a terapii srdečního selhání, a genetických rizikových faktorů pro srdeční onemocnění u psů a koček. 

 

INFORMACE CARLI HAEKKERUP V AJ

Within the last few days I have gotten several request to explain how the entering of HCM test results is done for Pawpeds and I thought that others might wanted to know how the procedures is done, in order to de-mystify things


The vet makes the scan, the owner signs the form where the vet has filled in the values, the vet then sends the form to pawpeds. Then the forms are devided into which breed that is tested and send to the person that enters the results into a sheet, that is then send to the person
who enters the results into the online db. But while the person is entering the results into the sheet, the form is checked to see if the values and/or other writing is living up to the values set out by Jens.

 

Why? To make sure that no matter which vet is sending in results, is working by the standard set up by Jens. IF a result looks "of" in any way, the results is send to Misha Peersman, who then checks if the results is okay to enter into the excel sheet OR if Jens should take a second look at it. If she thinks it looks "of" too, it is then send to Jens for his evaluation. If Jens also thinks something is wrong then he will contact the vet that has filled out the form and ask for an explanation.


Why is it done this way? It has been seen in the past that even though all vets who enters the program, knows exactly what standard Jens has drawn up from the very beginning (and adjusted over time , to try to ensure that the level of test results is the same no matter which vet from the list is doing the scan. If a vet continues to use the wrong values and give f. exa. a HCM normal when the cat should really be HCM mild according to the values it has been scanned to have, the vet may be taken of the list of vets. It has happened the past I might add.

 

But to make things absolutely clear, it is ONLY Jens who can determan if a result is "of" or within the limits and it is only Jens that can say if a vet is still on the list or is of, unless he/she will alter the way he/she does things.
The only alternative to the above procedures would be for Jens to see ALL results before they are entered into the sheet and that is not possible due to the amount of HCM results that is send every month.


At the moment there is 10 people looking over the tests before they are entered into individual sheets that then send to those of us that enters the results into the online db. Who those persons are have no reflections on whether or not the results is being pulled out to have an extra check, they are just doing the job according to what values Jens has asked them to look for.

 

I hope this clears up any questions anyone has as to what the procedures are when entering a HCM result into pawpeds, if not feel free to ask me any question you might have and I will do my best to answer them. If you prefer you can of course also ask Ulrika or Misha and I'm sure they will also help you out any way they can.