Jak se vyznat ve výsledcích krevních výsledků

03.07.2019 15:19

Máte nemocné zvíře, a navštívíte veterinárního lékaře, který vám doporučí odběry krve. Stanoví diagnozu a léčbu a dostanete do ruky papírek s výsledky, které jsou pro vás naprostá španělská vesnice - a vy prostě jenom chcete vědět, co které hodnoty znamenají. Zde vám alespoň trochu pomůžeme, jak se ve výsledcích vyznat, a jaké hodnoty jsou pro zvířata v normě.


NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ ZKRATKY V BIOCHEMII
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
GLU - glukóza
UREA - urea, močovina
BILT - bilirubin total
BILC - bilirubin konjugovaný
CHOL - cholesterol
ALT - alanin transamináza
AST - aspartáttrasamináza (hepatonekrózy,myopatie,jiné tkáňové nekrózy)
GMT, GGT - glutamatdehydrogenáza (žlučovody, tubuly ledvin, cirhózy)
LDH - laktátdehydrogenáza (svaly,,játra,některé nádory)
ifc_ALP - alkalická fosfatáza (metoda dle IFCC-mezinár.spol.pro klinic.chemii)
opt_ALP - alkalická fosfatáza (optimalizovaná metoda,vyšší hodnoty než ifcc, u mladých
zvířat 2.5 x vyšší hodnoty)
TP - total protein - celková bílkovina séra, plazmy
ALB - albumin
Ca - calcium, vápník
P. - phosphorus, fosfor
Mg - magnesium, hořčík
Cl - chloridy
Ig_Z, Ig - imunoglobuliny celkové, metodou zákalovou-fotometricky
DALŠÍ VYŠETŘENÍ
AMS - amyláza celková (pankreas,slinné žlázy,méně střevo)
P-AM - amyláza pankreatická (pankreas)
CK - kreatinkináza (svaly,u prasat nahrazuje halotanový test)
K. - kalium, draslík
Na - natrium, sodík
LPA, LIP - lipáza (pankreas) ...
but-CHE, b_CHE - butyrylcholinesteráza (játra-vhodné pro monitorování průběhu reparace
hepatóz,otrava organofosfáty, nefrózy, aj.).
M-UREA - urea v mléce
MtHB - methemoglobin (otravy dusitany,dusičnany,-odběr do destilované vody
LA - lact acid, kyselina méčná, laktát (laktacidózy, myopatie-psů,koní).
AMON - ammonium, amoniak (vzestup při selhání jater
Zn - zinek fotometricky
IgG - imunoglobulin G, fotoimunoturbidimetrie,
IgA - imunoglobulin A, dtto
IgM - imunoglobulin M, dtto
ACPT - acid phosphatase total, celk.kyselá fosfatáza
ACPP - acid phosphatase - prostatic, prostatická frakce kyselé fosfatázy
BIA - bile acids, žlučové kyseliny (hepatopatie)
HBDH - hydroxybutyrátdehydrogenáza (srdeční frakce enzymu LDH).
Fe - ferrum, železo (anemie)
TIBC - železovazebná kapacita (anemie)
Cu - cuprum, měď (ataxie,anemie, zejm.přežvýkavců, dědičná kumulat.intox.psů
GMD, GLDH - glutamátdehydrogenáza (enzym,nekrózy jater)..
TG - triaglyceroly..
TL - total lipids, celkové lipidy séra
TRYP, F_TRYP - trypsin, fekální trypsin - ve feces při insuf.pankreatu
F_CHYMO - chymotrypsin ve feces (větší stabilita a vypovídající schopnost, při insuf.pankreatu)
CORT - cortisol (hormon nadledvinek)
T4 - tyroxin štítné žlázy
fT4 - volný tyroxin
T3 - trijodtyronin štítné žlázy
fT3 - volný trijodtyronin
TMK, B_TMK - těkavé mastné kyseliny, bachorové tekutiny (plynová chromatografie)
ČABV - čistý acidobasický výluček moče
HEMATOLOGIE
Ht - hematokrit
HB - hemoglobin
Ery - erytrocyty-počet
MCHC - mean corpuscular haemoglobin concentration-celkový obsah hemoglobinu Ery
MCV - mean corpuscular volume-střední objem erytrocytu
MCH - mean corpuscular haemoglobin-střední obsah hemoglobinu erytrocytu
Leu - leukocyty - počet G/l
Neu - neutrofily - počet G/l
Ly - lymfocyty - %, či abs.počet výpočtem (G/l)
Sg - segmenty - %, či jako neutrofily (s tyčkami) G/l výpočtem
Ty - tyče - %, či absol.počet G/l
My - myelocyty - %, či abs.počet (G/l) celé myelocytární řady
Ba - basofily - %, či abs.počet G/l
Mo - monocyty - %, či abs.počet G/l
Rt - retikulocyty % (při anemiích - stupeň regenerace anemie)
Ern - erytrocyty s jádrem %, indikace dtto
RP - % retikulocytů korigovaných výpočtem na normal.hematokrit
RPI - produkční index retikulocytů (výpočtem s korekčními faktory)
Ty/Sg - % tyčí a myelocyt.řady ze segmentů (% posunu vlevo)
NCC - nucleated cellls - celk.počet jaderných buněk abdomnal.tekutiny
DALŠÍ ZKRATKY
Ur/Cr, UREA/CREA - poměr močoviny a kreatininu pro hodnocení katabolismu bílkovin
Na/K - poměr sodíku a draslíku pro hodnocení hypo- a hyperadrenokorticismu, aj.
Ca/P. - poměr vápníku a fosforu
K-fT4 - koeficient volného tyroxinu a cholesterolu při hodnocení hypotyreózy
A/S_LDH - poměr LDH abdominální tekutiny a séra pro hodnocení transudátu,exudátu
Fibr.,FBRG - fibrinogen séra
OSMO - osmolalita (v moči diagnost.proužkem)
OSME - osmolalita (v séru měření osmometrem evaporací, dle bodu vypař.a tuhnutí)
OSMV - osmolalita séra výpočtem (ze stanovení Na,K,Glu,UREA). Výpočet při podezření
z otravy etylenglykolem, aj.patol.stavů
NO2 - dusitany (diagnost.proužek-vyštř.moče), zvýš.při bakteriální infekci
pH - pH tekutin
Bilk. - bílkovina obecně (v moči, ap.)
phan - diagnostický proužek na vyšetř.moče
Gluk. - glukóza
Urobil.,UBG - urobilinogen
Bili. - bilirubin
Ketol. - ketolátky
Epit. - epitel - výskyt, množství
sph, SG - specifická hmotnost (specific gravity)
MB - myoglobin (moč-při myoglobinurii koní)
ZKRATKY MATERIÁLŮ
S - sérum
K - krev
K-LiH - krev na lithium heparin
K-EDTA - krev na EDTA
K-Citr. - krev na citrát
P - plazma (Lih, EDTA)
A - abdominální tekutina (punktát z břišní dutiny)
T - tekutina obecně
U - urina - moč
M - mléko
H - humour - oční sklivec
F - feces (trus)
C, CSF - cerebrospinální tekutina
Y - synoviální tekutina
R - sperma, semeno
V - vaginální výtěr, stěr (vaginální cytologie)...110,-Kč
E, ECT - extracelulární tekutina
I , ICT - intracelulární tekutina
KOMPLETNÍ ZKRATKY VČETNĚ MATERIÁLŮ - PŘÍKLADY
U_AMS .. stanovení celk.amylázy moče
U_sph .. specifická hmotnost moče
U_ČABV .. čistý acidobasický výluček moče
K_pH .. pH krve
K_SB .. standartní bikarbonát krve
M_UREA ..stanovení močoviny mléka
A_NCC .. počet buněk s jádrem v abdom.tekutině
A_AL/TP .. poměr albuminu a celk.bílkoviny abdom.tekutiny
F_CHYMO .. stan.aktivity chymotrypsinu feces (trusu)
F_TRYP ... stan.aktivity trypsinu feces (trusu)
ZKRATKY JEDNOTEK
koef., K, - koeficient (poměr či výpočet)
G/l - giga na litr (je jako tisíc/ml)
T/l - tera na litr (je jako milion na ml)
fl - fikolitr (objem erytrocytu)
fmol - (např. obsah hemoglobinu v erytrovytu)
+- - pozitivní, negativní
1+, 2+, 3+ - množství vyjádřené křížky (slabě, středně, silně)
SH-ZSJ - Shank-Hoaglandovy zink sulfatové jednotky (stan. Ig séra, mleziva)
µkat/l - mikrokatal na litr - stan.enzymů. Liší se dle metod a teploty (25, 30, 37°C), někdy mckat dtto
mmol/l - dle SI pro substráty (Ca, P, Na, K UREA, GLU, HB-možno i g/l, ap.)
g/l - pro složené substráty (TP, ALB-možno i mmol/l, aj.)
% - uváděno procentické zast.leukocytů v diferenciálu, zároveň absol.počet G/l
uváděny TMK bachoru, zároveň TMK v absol.hodnotách mmol/l
INDIKACE K LABORATORNÍMU VYŠETŘENÍ

Indikace
Biochemické vyšetření
Hematologické a hemostazeologické vyšetření
Předoperační vyšetření
TP, GLU, CREAT, ALT, AST, ALP, GGT
Ht, Hb, leu, diferenciální rozpočet leukocytů, trombo, APTT
Šokové stavy
TP, GLU, CREAT, laktát, ABR
Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů
Nechutenství
TP, GLU, TAG, urea, CREAT, ALT, AST, ALP, GGT
Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů
Zvracení
TP, urea, CREAT, Na, K, Cl, ALT, AST, ALP, GGT, ABR
Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů
Průjem
TP, urea, CREAT, Na, K, Cl, ALT, AST, ALP, GGT, ABR
Ht, Hb, leu, diferenciální rozpočet leukocytů
Polyurie/Polydipsie
TP, GLU, urea, CREAT, ALP
Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů
Anémie (jako projev)
Fe, vitamin B12, folát
Ht, Hb, ery, MCV, MCH, MCHC, retikulocyty, leu, diferenciální rozpočet leu
Krvácení
TP, urea, CREAT, amoniak, ALT, AST, ALP, GGT
trombo, PT, APTT, TT, fibrinogen
Slabost, únava, poruchy růstu a vývoje
laktát, ALT, AST, ALP, GGT, CK, T4, TSH, ABR
Ht, Hb, leu, diferenciální rozpočet leukocytů
Projevy onemocnění kůže
GLU, CHOL, ALT, AST, ALP, GGT, T4, TSH, kortizol, ACTH
leu, diferenciální rozpočet leukocytů
Projevy onemocnění respiračního systému
ABR
Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů
Projevy onemocnění trávicího systému
TP, CHOL, Na, K, Cl, AMYL, LIPA, vitamin B12, folát, ABR
Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů
Projevy onemocnění jater
ALB, TBIL, amoniak, BA, ALT, AST, ALP, GGT
ery, leu, trombo, PT
Projevy onemocnění exokrinního pankreatu
GLU, AMYL, LIPA, TLI
Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů
Projevy onemocnění ledvin
TP, urea, CREAT, Na, K, Ca, PHOS, ABR
Ht, Hb, ery, retikulocyty, leu, diferenciální rozpočet leukocytů


kOMPLETNÍ PŘEHLED DRUHŮ VYŠETŘENÍ

hematologické, imunohematologické, hemostazeologické a cytologické vyšetření

Biologický
materiál

Vyšetření
Parametr
  
PLNÁ KREV
(EDTA)
Hematologické
krevní obraz
leukocyty (leu)
erytrocyty (ery)
hematokrit (Ht)
hemoglobin (Hb)
erytrocytární indexy
(MCV, MCH, MCHC)
trombocyty (trombo)
-
 
 
 
 
 
 
 
diferenciální rozpočet leukocytů
-
 
retikulocyty
-
 
mikrohematokrit
-
 
Imunohematologické
krevní skupiny u koček (A, B, AB)
-
 
krevní skupiny u psů (DEA 1.1)
-
 
Coombsův test u psů

 
PLAZMA
(citrát)
Hemostazeologické
protrombinový čas (PT)

 
aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT)

 
trombinový čas (TT)

 
fibrinogen

 
EFUZE/CSF/SF
Cytologické
leukocyty (leu)

 
erytrocyty (ery)

 
diferenciální rozpočet + morfologie

 
MOČ
sediment


biochemické vyšetření

Biologický
materiál

Vyšetření
Parametr

PLAZMA/SÉRUM
Substráty Metabolity
celková bílkovina (TP)
-
albumin (ALB)
-
glukóza (GLU)
-
laktát
-
cholesterol (CHOL)
-
triacylglyceroly (TAG)
-
urea
-
kreatinin (CREAT)
-
kyselina močová (UAC)
-
celkový bilirubin (TBIL)
-
žlučové kyseliny (BA)
-
amoniak
-
Elektrolyty Minerálie
sodík (Na)
-
draslík (K)
chloridy (Cl)
vápník (Ca)
-
anorganický fosfor (PHOS)
-
hořčík (Mg)
-
Enzymy
alaninaminotransferáza (ALT)
-
aspartátaminotransferáza (AST)
-
alkalická fosfatáza (ALP)
-
gama-glutamyltransferáza (GGT)
-
amyláza (AMYL)
-
lipáza (LIPA)
-
kreatinkináza (CK)
-
laktátdehydrogenáza (LDH)
-
SÉRUM
Hormony Enzymy
progesteron
-
thyroxin (T4 canine)
-
thyrotropin (TSH canine)
-
kortizol
-
TLI canine
-
PLNÁ KREV
(heparin)
Acidobazická rovnováha
pH
-
pCO2
pO2
bikarbonát (HCO3-)
base excess (BEb)
celkový CO2 (TCO2)
saturace (% SO2c)
EFUZE/CSF/SF
Substráty Metabolity
celková bílkovina (TP)
-
glukóza (GLU)
-
laktát
-
urea
-
kreatinin (CREAT)
-
celkový bilirubin (TBIL)
-
Elektrolyty Minerálie
chloridy (Cl)
-
Enzymy
kreatinkináza (CK)
-
laktátdehydrogenáza (LDH)
-
MOČ
Substráty Metabolity
celková bílkovina (TP)
-
glukóza (GLU)
-
urea
-
kreatinin (CREAT)
-
kyselina močová (UAC)
-
Elektrolyty Minerálie
sodík (Na)
-
draslík (K)
chloridy (Cl)
vápník (Ca)
-
anorganický fosfor (PHOS)
-
hořčík (Mg)
-
Enzymy
gama-glutamyltransferáza (GGT)
 


REFERENČNÍ HODNOTY BIOCHEMICKÉHO VYŠETŘENÍ

Parametr
Jednotky
PES
KOČKA
KŮŇ
SKOT
OVCE
KOZA
PRASE
Celková bílkovina (TP)
g/l
55 - 75
57 - 95
55 - 75
60 - 80
60 - 90
55 - 80
65 - 90
Albumin (ALB)
g/l
23 - 34
23 - 35
26 - 37
30 - 40
25 - 30
27 - 39
19 - 39
Glukóza (GLU)
mmol/l
3,1 - 6,7
3,1 - 6,9
4,2 - 6,4
2,5 - 4,1
2,8 - 4,4
2,8 - 4,2
4,7 - 8,3
Laktát
mmol/l
< 3,0
     
Cholesterol (CHOL)
mmol/l
3,5 - 7,8
2,0 - 5,2
1,9 - 3,9
2,0 - 3,2
1,3 - 2,0
2,1 - 3,4
1,0 - 1,4
Triacylglyceroly (TAG)
mmol/l
0,30 - 3,90
0,50 - 2,60
0,10 - 0,50
0,00 - 0,35
   
Urea
mmol/l
3,3 - 8,3
5,0 - 11,3
3,6 - 8,6
2,5 - 10,7
2,9 - 7,1
3,6 - 7,1
3,6 - 10,7
Kreatinin (CREAT)
μmol/l
35 - 110
50 - 170
106 - 168
88 - 177
106 - 168
88 - 159
141 - 239
Kyselina močová (UAC)
mmol/l
< 119,0
< 59,5
     
Celkový bilirubin (TBIL)
μmol/l
0,0 - 7,0
0,0 - 7,0
7,0 - 35,0
0,2 - 8,5
1,7 - 8,5
0,0 - 1,7
0,0 - 17,0
Žlučové kyseliny (BA)
μmol/l
< 15,0
< 20,0
     
Amoniak
μmol/l
< 50,0
< 75,0
     
Sodík (Na)
mmol/l
140 - 155
150 - 160
132 - 146
132 - 152
139 - 152
142 - 155
135 - 150
Draslík (K)
mmol/l
4,0 - 5,5
3,5 - 5,0
2,4 - 4,7
3,9 - 5,8
3,9 - 5,4
3,5 - 6,7
4,4 - 6,7
Chloridy (Cl)
mmol/l
      
Vápník (Ca)
mmol/l
2,30 - 3,00
2,30 - 3,00
2,20 - 3,40
2,25 - 3,10
2,80 - 3,20
2,20 - 2,90
1,80 - 2,90
Anorganický fosfor (PHOS)
mmol/l
1,0 - 2,1
0,9 - 2,0
1,0 - 1,8
1,8 - 2,1
1,6 - 2,6
1,6 - 3,0
1,7 - 3,1
Hořčík (Mg)
mmol/l
0,7 - 1,0
     
Alaninaminotransferáza (ALT)
μkat/l
0,1 - 1,0
0,1 - 1,0
    0,5 - 1,0
Aspartátaminotransferáza (AST)
μkat/l
0,1 - 1,0
0,1 - 1,0
3,7 - 6,0
1,0 - 2,2
1,0 - 4,6
2,8 - 8,5
0,5 - 1,5
Alkalická fosfatáza (ALP)
μkat/l
0,1 - 4,0
0,1 - 4,0
2,4 - 6,6
0,5 - 8
1,1 - 6,5
1,5 - 6,5
2,0 - 6,6
Gama-glutamyltransferáza (GGT)
μkat/l
0,00 - 0,16
0,00 - 0,16
0,00 - 0,20
0,10 - 0,60
0,30 - 0,90
0,30 - 0,90
0,10 - 1,00
Amyláza (AMYL)
μkat/l
6,2 - 25,1
8,9 - 27,7
     
Lipáza (LIPA)
μkat/l
1,5 - 8,8
     
Kreatinkináza (CK)
μkat/l
0,1 - 4,0
0,1 - 4,0
0,1 - 0,5
0,1 - 1,5
0,1 - 0,3
0,0 - 0,2
0,1 - 35
Laktátdehydrogenáza (LDH)
μkat/l
      
Thyroxin (T4)
nmol/l
12,9 - 45,1
12,9 - 51,5
     
Thyrotropin (TSH)
ng/ml
0,01 - 0,60
     
Kortizol
nmol/l
27,6 - 165,5
27,6 - 138,0
     
TLI canine
ng/ml
5,0 - 35,0
     


REFERENČNÍ HODNOTY VYŠETŘENÍ ACIDOBAZICKÉ SITUACE (rovnováha kyselin a zásad v organismu)

Parametr
Jednotky
PES
KOČKA
KŮŇ
SKOT
OVCE
KOZA
PRASE
pH
 7,30 - 7,42
7,28 - 7,40
7,32 - 7,44
7,38 - 7,43
  7,33 - 7,41
pCO2
kPa
5,2 - 6,7
4,8 - 6,4
5,0 - 6,1
5,3 - 6,4
  5,6 - 7,7
pO2
kPa
3,2 - 6,4
4,7 - 6,0
     
Bikarbonát (HCO3-)
mmol/l
19,1 - 24,1
17,5 - 20,7
24,6
23,5 - 27,0
  23,0 - 26,5
Base exces (BEb)
mmol/l
-0,5 - +4,0
-0,5 - +4,0
 -0,5 - +4,0
  -2 - +3,6
Celkový CO2 (TCO2)
mmol/l
17,0 - 24,0
17,0 - 24,0
24,0 - 32,0
21,2 - 32,2
   


REFERENČNÍ HODNOTY HEMATOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ (složky krve)

Parametr
Jednotky
PES
KOČKA
KŮŇ
SKOT
OVCE
KOZA
PRASE
Erytrocyty (ery)
*1012/l
5,5 - 8,5
4,9 - 9,8
6,9 - 13,1
5,0 - 10,0
9,0 - 15,0
8,0 - 18,0
5,0 - 8,0
Hematokrit (Ht)
l/l
0,37 - 0,55
0,20 - 0,38
0,32 - 0,52
0,24 - 0,46
0,27 - 0,45
0,22 - 0,38
0,32 - 0,50
Hemoglobin (Hb)
g/l
120 - 180
79 - 148
112 - 194
80 - 150
90 - 150
80 - 120
100 - 160
MCV
fl
65 - 75
30 - 43
36 - 57
40 - 60
28 - 40
16 - 25
50 - 68
MCH
pg
22 - 25
12 - 17
12 - 20
11 - 17
8 - 12
5 - 8
 
MCHC
g/l
300 - 340
332 - 390
319 - 392
300 - 360
310 - 340
300 - 360
300 - 340
Retikulocyty
*109/l
5 - 15
2 - 16
     
Leukocyty (leu)
*109/l
6,0 - 17,0
6,8 - 16,5
5,6 - 14,8
4,0 - 12,0
4,0 - 12,0
4,0 - 13,0
11,0 - 22,0
Neu - tyčky
*109/l
0,00 - 0,45
0,00 - 0,30
0,00 - 0,10
0,00 - 0,12
0,00 - 0,12
0,00 - 0,12
0,00 - 0,90
Neu - segmenty
*109/l
3,3 - 10,5
3,6 - 12,0
2,3 - 8,6
0,6 - 4,0
0,7 - 6,0
1,2 - 7,2
3,1 - 10,3
Lymfocyty
*109/l
1,0 - 3,6
1,0 - 6,0
1,5 - 7,7
2,5 - 7,5
2,0 - 9,0
2,0 - 9,0
4,3 - 13,6
Monocyty
*109/l
0,00 - 0,50
0,00 - 0,60
0,00 - 0,10
0,02 - 0,84
0,00 - 0,75
0,00 - 0,55
0,20 - 2,20
Eosinofily
*109/l
0,00 - 0,60
0,00 - 0,90
0,00 - 0,10
0,00 - 2,40
0,00 - 1,00
0,05 - 0,65
0,06 - 2,40
Bazofily
*109/l
0,00 - 0,10
0,00 - 0,10
0,00 - 0,30
0,00 - 0,20
0,00 - 0,30
0,00 - 0,12
0,00 - 0,40
Trombocyty (tromo)
*109/l
200 - 500
178 - 357
133 - 469
800 - 1100
800 - 1100
300 - 600
520


REFERENČNÍ HODNOTY HEMOSTAZEOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ

Parametr
Jednotky
PES
KOČKA
KŮŇ
SKOT
OVCE
KOZA
PRASE
Protrombinový čas (PT)
s
6 - 10
9 - 13
21 - 57
    
Aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT)
s
12 - 16
14 - 20
64 - 110
    
Trombinový čas (TT)
s
10 - 19
8,0 - 16,5
    
Fibrinogen
g/l
1,5 - 4,0
0,6 - 3,0
1,0 - 4,0
3,0 - 7,0
1,0 - 5,0
1,0 - 4,0
1,0 - 5,0



ZDE NAJDETE KOMPLETNÍ TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY
https://fvl.vfu.cz/informace-o-fakulte/sekce-ustavy/fyziologie/files/terminologicky-slovnik-laboratorni-diagnostiky.pdf

Zdroje: 
https://mujweb.cz/vetlab_barnet/BIZKRA.htm
https://www.cklvfu.cz
https://cit.vfu.cz/ckl/ceny.html